تصویر نامه به حضرت آیت الله ملکا دام ظله در مورد وجوهات اموالم